Megillah

Megillah #792- Ksav Arizal- Chabad- 56 cm- $1200.
Megillah #802- Ksav Alter Rebbe- 50 cm- $2600.
Megillah #885- Ksav Alter Rebbe- 50 cm- $1450.
Megillah #MK- Ksav Arizal- Chabad- 56 cm- $1550.
Megillah #MK- Ksav Arizal- Chabad- 50 cm- $1200.
Megillah #791- Ksav Arizal- Chabad- 50 cm- $1250.
Megillah #887- Ksav Arizal- Chabad- 50 cm- $1800.
Megillah #783- Ksav Alter Rebbe- 50 cm- $2300.
Megillah #884- Ksav Alter Rebbe- 50 cm- $1450.
Megillah#883- Ksav Arizal- Chabad- 50 cm- $1600.
Megillah#890- Ksav Arizal- 28 lines - 30 cm- $900.
Megillah#890- Ksav Arizal- Chabad- 56 cm- $1000.
Megillah#888- Ksav Arizal- Chabad- 50 cm- $1600
1