Megillah #MK- Ksav Arizal- Chabad- 50 cm- $1200.
Megillah #MK 50cm: Megillah #MK- Ksav Arizal- Chabad- 50 cm- $1200.
Quantity: