Megillah#890- Ksav Arizal- 28 lines - 30 cm- $900.
Megillah#890: Megillah#890- Ksav Arizal- 28 lines - 30 cm- $900.
Quantity: