New Torah Scrolls

ST Daniel Ksav Arizal
ST Chein Ksav Arizal
ST Michael Ksav Arizal
ST Rozenfeld Ksav Arizal
ST Ariel A"R
ST Chaim A"R
ST Eliyahu Ksav Arizal.
ST Polack Ksav Ashkenaz
ST Moshe A"R
ST Zalman Ksav Arizal
ST Shmuel Ksav Arizal.
1