Megillah # 540-Ksav Ashkenaz 28 Lines-12 '' $950.
Megillah # 520.: Megillah Ksav Ashkenaz, 21 lines Hamelech, 10 inches. $850.
Quantity: