Megillah #544 Ksav Arizal 42 lines Chabad $1400.
Megillah # 544 Ksav Arizal, 42 lines Chabad,21'': $1400.
Quantity: